Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Całość lasów Nadleśnictwa Jeleśnia została uznana za ochronne zarządzeniem nr 271 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 grudnia 1995 r. Szczególne funkcje lasu zostały określone mianem kategorii ochronności:
w obrębie Jeleśnia:

  •   lasy glebochronne -4091,82 ha;
  •   lasy stanowiące ostoję zwierząt -52,76 ha;
  •   lasy wodochronne - 1567,95 ha;

w obrębie Żywiec:

  •   lasy wodochronne - 4820,41 ha;
  •   lasy wodochronne i glebochronne - 48,91 ha;
  •   lasy wodochronne, w miastach i wokół miast - 477,15 ha.


 Lasy ochronne w Nadleśnictwie Jeleśnia występują na powierzchni 11059,00 ha, co stanowi ponad 97,6% powierzchni leśnej. Lasy gospodarcze zajmują około 0,3 %, a 2,1 % powierzchni stanowią rezerwaty.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA DRZEWOSTANÓW NADLEŚNICTWA

 

Drzewostany nadleśnictwa Jeleśnia cechują się dużym zróżnicowaniem wiekowym.  Pod względem zróżnicowania gatunkowego, dominują tutaj trzy główne gatunki lasotwórcze; świerk, buk jodła. Również przestrzennie, w zależności od obrębu, ukształtowania terenu, wysokości n.p.m. itd. występuje zmienność w składach gatunkowych drzewostanów. Generalnie najczęściej spotykanym gatunkiem jest świerk, stanowiący 60,04% powierzchni leśnej   drzewostanów Nadleśnictwa (wg gatunków panujących) oraz  65,77% całkowitego zapasu.

Poniżej przedstawiono niektóre parametry drzewostanów Nadleśnictwa dla głównych gatunków panujących.

                         Przeciętne parametry drzewostanów Nadleśnictwa Jeleśnia

Cecha

Obręb

Jeleśnia

Obręb

Żywiec

Nadleśnictwo

Jeleśnia

przeciętny wiek

78 lat

65 lat

72 lata

przeciętna zasobność

274 m3/ha

221 m3/ha

248 m3/ha

Spodziewany przyrost bieżący roczny

7,85 m3/ha

7,75 m3/ha

7,80 m3/ha

 

 

SIEDLISKA

Wszystkie występujące w lasach Nadleśnictwa siedliska, są siedliskami górskimi.

Siedliska lasowe zajmują 92,83% (10556,14 ha), natomiast borowe 7,17% (815,68 ha) powierzchni leśnej nadleśnictwa.

Dominującym typem siedliskowym w nadleśnictwie jest LGśw (65,58%). Kolejne miejsca zajmują:

LMGśw  -  19,52%

LGw  -  6,98%

BMGśw  -  5,13%

BWG  -  2,09%

LMGw  -  0,41%

LŁG  -  0,2%

OlJG  -  0,09%

  

 

 

DRZEWOSTANY CENNE

Do cennych drzewostanów na terenie Nadleśnictwa należy zaliczyć drzewostany objęte ochroną rezerwatową, drzewostany nasienne oraz stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody (głównie na siedliskach bagiennych i łęgowych).