Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jeleśnia, ul. Suska 5, 34-340 Jeleśnia

Wejście główne do siedziby nadleśnictwa znajduje się od strony ul. Suskiej 5, do wejścia głównego siedziby Nadleśnictwa Jeleśnia prowadzi ścieżka o szerokości 1,60 m, pod drzwi wejściowe prowadzą dwa schody.

Przy budynku nadleśnictwa mieści się parking ogólnodostępny, nie posiada miejsc wydzielonych dla osób niepełnosprawnych. Miejsca te zlokalizowane są na parkingu z tyłu budynku.

Dla potrzeb osób niepełnosprawnych dostosowane jest wejście z tyłu budynku. Komunikacja odbywa się tutaj od parkingów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych usytuowanych jak najbliżej zadaszonej rampy o koncie spadku 8%. Podjazd posiada odpowiednie poręcze dostosowane do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Drzwi prowadzące z tyłu budynku są szerokie, dwuskrzydłowe. Wejście to prowadzi szerokim korytarzem do strefy w holu głównym stanowiącym miejsce dla oczekujących na obsługę petentów.

Alternatywnie z tyłu budynku znajdują się trzy schody oraz poręcz.

Całość komunikacji na zewnątrz budynku dla osób z niepełnosprawnościami odbywa się pasem szerokości 1,60 m.

Komunikację wewnętrzną zarówno na parterze jak i na poddaszu stanowią korytarze i przejazdy zapewniające swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych. Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów.

Budynek nie posiada windy ani pochylni umożliwiających dostęp do poddasza.

Na poddasze prowadzą 23 schody z jednym szerokim spocznikiem.

W obiekcie tym komunikacja osób niepełnosprawnych zapewniona jest tylko w strefie obsługi klienta  czyli na parterze.

Budynek wyposażony jest w WC  spełniające warunki potrzebne do korzystania z niej przez osoby niepełnosprawne.

WC dostosowane do potrzeb osób z  niepełnosprawnościami zlokalizowane jest na parterze budynku.

W budynku brak jest oznaczeń lub systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym lub słabowidzącym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Pracownicy nie posługują się językiem migowym.

Na teren obiektu można wejść z psem asystującym.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy, bądź ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 33 8636-131 lub e-mailowo na adres jelesnia@katowice.lasy.gov.pl