Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Całość lasów Nadleśnictwa Jeleśnia została uznana za ochronne zarządzeniem nr 271 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 grudnia 1995 r. Szczególne funkcje lasu zostały określone mianem kategorii ochronności:
w obrębie Jeleśnia:

  •   lasy glebochronne -4091,82 ha;
  •   lasy stanowiące ostoję zwierząt -52,76 ha;
  •   lasy wodochronne - 1567,95 ha;

w obrębie Żywiec:

  •   lasy wodochronne - 4820,41 ha;
  •   lasy wodochronne i glebochronne - 48,91 ha;
  •   lasy wodochronne, w miastach i wokół miast - 477,15 ha.


 Lasy ochronne w Nadleśnictwie Jeleśnia występują na powierzchni 11059,00 ha, co stanowi ponad 97,6% powierzchni leśnej. Lasy gospodarcze zajmują około 0,3 %, a 2,1 % powierzchni stanowią rezerwaty.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA DRZEWOSTANÓW NADLEŚNICTWA

 

Drzewostany nadleśnictwa Jeleśnia cechują się dużym zróżnicowaniem wiekowym.  Pod względem zróżnicowania gatunkowego, dominują tutaj trzy główne gatunki lasotwórcze; świerk, buk jodła. Również przestrzennie, w zależności od obrębu, ukształtowania terenu, wysokości n.p.m. itd. występuje zmienność w składach gatunkowych drzewostanów. Generalnie najczęściej spotykanym gatunkiem jest świerk, stanowiący 60,04% powierzchni leśnej   drzewostanów Nadleśnictwa (wg gatunków panujących) oraz  65,77% całkowitego zapasu.

Poniżej przedstawiono niektóre parametry drzewostanów Nadleśnictwa dla głównych gatunków panujących.

                         Przeciętne parametry drzewostanów Nadleśnictwa Jeleśnia

Cecha

Obręb

Jeleśnia

Obręb

Żywiec

Nadleśnictwo

Jeleśnia

przeciętny wiek

78 lat

65 lat

72 lata

przeciętna zasobność

274 m3/ha

221 m3/ha

248 m3/ha

Spodziewany przyrost bieżący roczny

7,85 m3/ha

7,75 m3/ha

7,80 m3/ha

 

 

SIEDLISKA

Wszystkie występujące w lasach Nadleśnictwa siedliska, są siedliskami górskimi.

Siedliska lasowe zajmują 92,83% (10556,14 ha), natomiast borowe 7,17% (815,68 ha) powierzchni leśnej nadleśnictwa.

Dominującym typem siedliskowym w nadleśnictwie jest LGśw (65,58%). Kolejne miejsca zajmują:

LMGśw  -  19,52%

LGw  -  6,98%

BMGśw  -  5,13%

BWG  -  2,09%

LMGw  -  0,41%

LŁG  -  0,2%

OlJG  -  0,09%

  

 

 

DRZEWOSTANY CENNE

Do cennych drzewostanów na terenie Nadleśnictwa należy zaliczyć drzewostany objęte ochroną rezerwatową, drzewostany nasienne oraz stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody (głównie na siedliskach bagiennych i łęgowych).

 

 

 

 

 


 


Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Położenie Nadleśnictwa Jeleśnia

Położenie Nadleśnictwa Jeleśnia

POŁOŻENIE ADMINISTRACYJNE

Nadleśnictwo Jeleśnia administracyjnie położone jest w południowej części województwa śląskiego, na terenie powiatów: żywieckiego i bielskiego. Niewielka część Nadleśnictwa należy do powiatu suskiego (gm. Stryszawa).

Nadleśnictwo Jeleśnia dzieli się na dwa obręby: Jeleśnia (6049 ha) i Żywiec (5635 ha), których łączna powierzchnia wynosi: 11 694 ha

 

WARUNKI PRZYRODNICZE

Obszar Nadleśnictwa Jeleśnia według regionalizacji przyrodniczo-leśnej położony jest w VIII Karpackiej Krainie Przyrodniczo-leśnej.

OBRĘB JELEŚNIA

Dzielnica 4 Beskidu Żywieckiego

Obejmuje cały obszar obrębu Jeleśnia oraz południową część obrębu Żywiec. Teren jej zbudowany jest głównie z utworów serii magurskiej (trzeciorzędowych piaskowców, łupków    i margli). Dzielnica obejmuje nie tylko Beskid Żywiecki; na jej północnym-zachodzie znajduje się również zachodnia część Beskidu Makowskiego  (maksymalna wysokość 871 m n.p.m.) (wg Kondracki, „Geografia regionalna Polski", 1998, PWN), . Beskid Żywiecki stanowi najwyżej wzniesioną część Beskidów, cechuje go tzw. młoda rzeźba (np. głębokie rozcięcia przez doliny i duży spadek koryt rzecznych). Składa się on z kilku członów, różniących się wysokością i charakterem rzeźby, wydzielonych przez poprzeczne obniżenia. Obejmuje on najwyższą w Zewnętrznych Karpatach Zachodnich grupę górską Babiej Góry (1725 m n.p.m.), utworzoną ze zwartych pasm górskich. Na południowym-zachodzie znajduje się rozcięta przez dopływ górnej Soły grupa Wielkiej Raczy (1234 m n.p.m.), o układzie gwiaździstym. Między wymienionymi jednostkami położona jest w kształcie rozrogu grupa Pilska (1557 m n.p.m.).Do najwyższych wzniesień z obszaru Beskidu Żywieckiego, leżących w zasięgu Nadleśnictwa należą: Góra Pięć Kopców-1534 m n.p.m., Romanka-1366, Trzy Kopce-1216, Palenica-1343, Munczolik-1356, Majcherkowa-1255, Kotarnica-1156, Buczynka-1205, Mędralowa-1169, Jałowiec-1111, Bąków-766, Kiczora-761 oraz Grojec-612.

 

OBRĘB ŻYWIEC

Dzielnica 1 Beskidu Śląskiego i Małego

Dzielnica 4 Beskidu Żywieckiego

Na terenie tej dzielnicy położona jest zasadnicza część obrębu Żywiec, w części wschodniej obejmującej teren Beskidu Małego. Stanowi ona najbardziej wysuniętą na północny zachód jednostkę Krainy Karpackiej. Obejmuje ona pasma zbudowane głównie z piaskowców godulskich i istebniańskich, rozdzielone stosunkowo dużą kotliną wypreparowaną w mniej odpornych utworach fliszu. Położony na zachodzie Beskid Śląski tworzy jedną z najbardziej zwartych grup górskich Karpat fliszowych. Charakteryzuje się on wąskimi grzbietami górskimi o zbliżonej wysokości, między którymi znajdują się głębokie (do 600 m) doliny o wąskich dnach i stromych zboczach. Najwyższy szczyt w paśmie Baraniej Góry to Skrzyczne – 1257 m n.p.m., a w paśmie Czantorii – Wielka Czantoria – 995 m n.p.m. Pasmo Baraniej Góry oraz pasmo Czantorii i Stożka stanowią europejski dział wodny między zlewiskami Morza Czarnego i Bałtyckiego.

Znajdująca się na zachód od Beskidu Śląskiego Kotlina Żywiecka otoczona jest ze wszystkich stron pasmami górskimi, które wznoszą się około 500-900 m ponad jej płaskie dno. We wschodniej części dzielnicy położony jest natomiast niższy niż Beskid Śląski i płycej rozcięty przez doliny – Beskid Mały. Największe jego wzniesienia przekraczają 900 m n.p.m. (Czupiel 934 m n.p.m.), a wysokości względne dochodzą do 500 m.

            Do najwyższych wzniesień z obszaru Beskidu Małego, leżących w zasięgu Nadleśnictwa należą: Czupiel-934 m n.p.m., Jaworzyna-864, Żar-761, Madohora (Łamana Skała)-929, Potrójna-888, Kocierz-879, Gibasów Groń-898.