STRUKTURĘ ORGANIZACYJNĄ NADLEŚNICTWA TWORZĄ:

  • Biuro Nadleśnictwa składające się z działów, zespołów, samodzielnych stanowisk pracy
  • Leśnictwa

NADLEŚNICZY:

kieruje całokształtem działalności nadleśnictwa na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i ponosi za nie pełną odpowiedzialność, a także reprezentuje nadleśnictwo na zewnątrz

wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące na obszarze nadleśnictwa

zatrudnia i zwalnia pracowników nadleśnictwa, odpowiada za public relations

podczas jego nieobecności pracą nadleśnictwa kieruje zastępca nadleśniczego

W skład biura nadleśnictwa wchodzą komórki organizacyjne, które realizują poniższe zadania:

  • DZIAŁ  GOSPODARKI LEŚNEJ – kierowany przez zastępcę nadleśniczego.Zadania działu: nasiennictwo, szkółkarstwo i selekcja drzew leśnych, hodowla lasu, ochrona lasu, ochrona przeciwpożarowa, ochrona przyrody, łowiectwo, zagospodarowanie, użytkowanie i urządzanie lasu oraz edukacja leśna. Zastępca nadleśniczego nadzoruje i prowadzi sprawy związane ze sprzedażą drewna, stanem posiadania, nadzoruje realizację zadań gospodarczych w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.
  • DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY – kierowany przez głównego księgowego. Do zadań działu należy prowadzenie gospodarki finansowej nadleśnictwa, kontrola poprawności ewidencji księgowej, windykacja należności, prowadzenie kasy nadleśnictwa
  • DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY – kierowany przez Sekretarza. Do zadań działu należy prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem, remontami, zakupami, budową środków trwałych i infrastruktury nadleśnictwa, umowami dzierżaw i najmu mieszkań, budynków, budowli, podatkami lokalnymi, realizacją zamówień publicznych
  • POSTERUNEK STRAŻY LEŚNEJ – kierowany przez Komendanta. Do zadań posterunku należy przede wszystkim analiza stanu zagrożenia szkodnictwem leśnym, zapobieganiem, zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i sporządzaniem sprawozdawczości w tym zakresie., prowadzenia magazynu broni, nadzorowanie pracy strażników leśnych.

STANOWISKA SAMODZIELNE

  • INŻYNIER NADZORU – do jego zadań należy w szczególności: prowadzenie kontroli funkcjonalnej w nadleśnictwie w zakresie ustalonym przez nadleśniczego. We współpracy z zastępcą nadleśniczego planuje i koordynuje realizację zadań gospodarczych. Stanowisko inżyniera nadzoru podlega bezpośrednio nadleśniczemu.
  • STANOWISKO DO SPRAW PRACOWNICZYCH – prowadzenie całokształtu spraw pracowniczych w rozumieniu kodeksu pracy, PUZP dla pracowników PGL LP. Prowadzi ewidencję osobową, sprawy związane z ubezpieczeniami, płacami i szkoleniami pracowników
  • Inne, samodzielne stanowiska pracy realizujące zadania rzecznika prasowego, administratora systemu informacyjnego, edukacji leśnej, mogą być łączone w ramach jednego stanowiska.

LEŚNICTWOkierowane jest przez leśniczego. Leśniczy jest odpowiedzialny za całokształt spraw związanych z prowadzenie gospodarki leśnej w leśnictwie, ochroną przed szkodnictwem leśnym. Podporządkowany jest Zastępcy nadleśniczego. Leśniczy wykonuje swoje zadania przy pomocy podleśniczego, który mu bezpośrednio podlega. Czasie nieobecności leśniczego zastępuje go podleśniczy.