URZĄDZANIE LASU URZĄDZANIE LASU

URZĄDZANIE LASU

W Nadleśnictwie gospodarka prowadzona jest w oparciu o aktualnie obowiązujący „PLAN URZĄDZENIA LASU" na lata 2015-2024. Plan urządzenia lasu jest podstawowym dokumentem gospodarki leśnej. Zawiera on opis, ocenę stanu lasu oraz cele i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej. Sporządzany jest z uwzględnieniem lokalnych, przyrodniczych, ekonomicznych warunków prowadzenia gospodarki leśnej. Plan urządzenia lasu sporządzany jest na podstawie zapisów ustawy o lasach. Dla wszystkich lasów stanowiących własność Skarbu Państwa i zarządzanych przez dane Nadleśnictwa sporządzany jest jeden Plan Urządzenia Lasu. Dokument ten sporządza się dla danego obszaru jeden raz na 10 lat, według stanu lasu na dzień 1 stycznia pierwszego roku jego obowiązywania. W przypadkach szczególnych uzasadnionych stanem lasów, a w szczególności wystąpieniem zjawisk nagłych, niezaplanowanych np. szkód czy klęsk żywiołowych, może być sporządzony na okres krótszy niż 10 lat.

Plan Urządzenia Lasu zawiera:

a) opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

b) analizę gospodarki leśnej w minionym okresie

c) Program ochrony przyrody

d) Określenie zadań takich jak: ilość przewidzianego do pozyskania drewna, wielkość zalesień i odnowień, zadania z zakresu pielęgnacji lasu, ochrony lasu, ochrony p. poż, analizę gospodarki łowieckiej, potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej.