Wydawca treści Wydawca treści

Parki krajobrazowe

Cały obszar Nadleśnictwa Jeleśnia, za wyjątkiem małych kompleksów leśnych znajduje się na terenie parków krajobrazowych, tj. Parku Krajobrazowego Beskidu Żywieckiego oraz Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, które wchodzą w skład Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskieg  

Park Krajobrazowy Beskidu Żywieckiego obejmuje obszar  35 870 ha, w tym ok. 4 261,84 ha  na gruntach Lasów Państwowych Nadleśnictwa Jeleśnia. Wyróżnia się tutaj 3 jednostki geomorfologiczne : Beskid Żywiecki, Beskid Makowski i Kotlinę Żywiecką. Cała powierzchnia ŻPK cechuje się dużą zasobnością w wody powierzchniowe, które jednak są nierównomiernie rozłożone, wody szybko odpływają w potokach, tworząc po obfitych opadach groźne wezbrania.

Na terenie Żywieckiego Parku Krajobrazowego wykształciły się cztery piętra roślinne: pogórza,  regla dolnego,  regla górnego, kosodrzewiny. Największymi osobliwościami flory ŻPK są przede wszystkim gatunki wysokogórskie, np. porosty: Cetraria tiroliensis, Cladonia gonecha, Cladonia elongata, podgatunek niebielistki trwałej Swertia perennis subsp. Alpestris, pełnik europejski Trollius altissimus, tymotka halna Phleum rhaeticum,  jałowiec halny Juniperus communis subsp. Alpina, wierzba zielna Salix herbacea.

Na terenie ŻPK objęto ochroną rezerwatową obszar o powierzchni 419,14 ha w 10 rezerwatach z czego 4 znajdują się na terenie PGL LP Nadleśnictwo Jeleśnia („Pilsko", część „Romanka", „Pod Rysianką", „Gawroniec").

 

Park Krajobrazowy Beskidu  Małego- obejmuje obszar 25 770 ha w tym ok. 4 373,07 ha na gruntach Lasów Państwowych Nadleśnictwa Jeleśnia. Dolina rzeki Soły przedziela Beskid Mały na dwie części: od zachodu mniejsze pasmo Magurki Wilkowickiej  i od wschodu większe pasmo Łamanej Skały tworząc, tzw. kaskadę Soły z trzema zbiornikami wodnymi. Na terenie zasięgu ter. Nadleśnictwa Jeleśnia znajduje się zbiornik Tresna i część zbiornika Międzybrodzkiego.

Cały Beskid Mały jest  obszarem źródliskowym dopływów Soły i Skawy. Panuje tu klimat  górski  z oddziaływaniami klimatu kontynentalnego i oceanicznego, co powoduje  nagłe zmiany pogody. Częstym zjawiskiem jest też inwersja termiczna.

Roślinność występująca na terenie Beskidu Małego to roślinność pogórza i piętra dolnego. Piętro pogórza to tereny łąkowe, pół uprawnych i zagród z fragmentami  naturalnych zbiorowisk roślinnych na skarpach czy w wąwozach (grąd i buczyna karpacka) .

Piętro regla dolnego to tereny leśne z nielicznymi, zarastającymi polanami. (przeważają sztuczne świerczyny na siedliskach buczyny karpackiej i jedliny).

Na terenie Parku Krajobrazowego Beskidu Małego ochroną rezerwatową objęto 140,15 ha w trzech rezerwatach, z czego 2 znajdują się w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Jeleśnia (Rezerwat „Szeroka" oraz część Rezerwatu „Madohora")