Wydawca treści Wydawca treści

ŁOWIECTWO

Gospodarka łowiecka na terenie nadleśnictwa Jeleśnia jest realizowana na podstawie:

Ustawy Prawo Łowieckie oraz szeregu ustaw dotyczących łowiectwa (o broni i amunicji, ochronie zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz Inspekcji Weterynaryjnej, ustawie o ochronie przyrody, rybactwie śródlądowym)

W granicach terytorialnego zasięga nadleśnictwa położonych jest 11 obwodów łowieckich, z czego trzy obwody tylko nieznaczną część mają położoną w granicach naszego zasięgu.

Nadleśnictwo sprawuje nadzór nad 8 obwodami łowieckimi (193,194,195,196,197,198,202,203) leżącymi w województwie śląskim. Powierzchnia użytkowa tych obwodów wynosi 41 103 ha z czego na lasy przypada 20 682 ha. Obwody te dzierżawione są przez 8 kół łowieckich zrzeszonych w Polskim Związku Łowieckim - Zarząd Okręgowy w Bielsku - Białej.

Do zadań Nadleśnictwa w ramach gospodarki łowieckiej należy współpraca z kołami łowieckimi w zakresie:

- opiniowania i zatwierdzania Rocznych Planów Łowieckich i Wieloletnich Planów Łowieckich

- dokonywanie ścisłej inwentaryzacji zwierzyny płowej

- nadzorowanie wykonania planów łowieckich, w tym egzekwowanie wykonania planów odstrzału

- poprawa warunków bytowania zwierzyny poprzez: ograniczanie niepokoju w biotopie, ochrona ostoi oraz zapewnianie bazy pokarmowej poprzez wprowadzanie do drzewostanów gatunków drzew i krzewów takich jak: wierzby czy dzikie drzewa i krzewy owocowe.