Wydawca treści Wydawca treści

Polskie lasy

Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów. Zajmują one 29,2 proc. terytorium kraju, rosną na obszarze 9,1 mln ha. Zdecydowana większość to lasy państwowe, z czego prawie 7,6 mln ha zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

W Polsce lasów wciąż przybywa. Lesistość kraju zwiększyła się z 21 proc. w roku 1945 do 29,2 proc. obecnie. Od roku 1995 do 2011 powierzchnia lasów zwiększyła się o 388 tys. ha. Podstawą prac zalesieniowych jest „Krajowy program zwiększania lesistości", zakładający wzrost lesistości do 30 proc. w 2020 r. i do 33 proc. w 2050 r. Lasy Polski są bogate w rośliny, zwierzęta i grzyby. Żyje w nich 65 proc. ogółu gatunków zwierząt.

Lasy rosną w naszym kraju na glebach najsłabszych, głównie z powodu rozwoju rolnictwa w poprzednich wiekach. Wpływa to na rozmieszczenie typów siedliskowych lasu w Polsce. Ponad 55 proc. powierzchni lasów zajmują bory. Na pozostałych obszarach występują siedliska lasowe, głównie mieszane. Ich niewielką część stanowią olsy i łęgi – niewiele ponad 3 proc.

W latach 1945-2011 powierzchnia drzewostanów liściastych na terenach PGL LP wzrosła z 13 do ponad 28,2 proc.

Na terenach nizinnych i wyżynnych najczęściej występuje sosna. Rośnie ona na 64,3 proc. powierzchni leśnej w PGL LP oraz na 57,7 proc. lasów prywatnych i gminnych. W górach przeważa świerk (zachód) oraz świerk z bukiem (wschód). Dominacja sosny wynika ze sposobu prowadzenia gospodarki leśnej w przeszłości. Kiedyś monokultury (uprawy jednego gatunku) były odpowiedzią na duże zapotrzebowanie przemysłu na drewno. Takie lasy okazały się jednak mało odporne na czynniki klimatyczne. Łatwo padały również ofiarą ekspansji szkodników.

W polskich lasach systematycznie zwiększa się udział innych gatunków, głównie liściastych. Leśnicy odeszli od monokultur – dostosowują skład gatunkowy drzewostanu do naturalnego dla danego terenu. Dzięki temu w latach 1945-2011 powierzchnia drzewostanów liściastych na terenach PGL LP wzrosła z 13 do ponad 28,2 proc. Coraz częściej występują dęby, jesiony, klony, jawory, wiązy, a także brzozy, buki, olchy, topole, graby, osiki, lipy i wierzby.

W naszych lasach najczęściej występują drzewostany w wieku od 40 do 80 lat. Przeciętny wiek lasu wynosi 60 lat. Coraz więcej jest drzew dużych, liczących ponad 80 lat. Od końca II wojny światowej ich powierzchnia wzrosła z 0,9 mln ha do prawie 1,85 mln ha.

Raporty o stanie lasów w Polsce


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Akcja " Z Rodziną do lasu"

Akcja " Z Rodziną do lasu"

Akcja z Rodziną do lasu  – warunki udziału

Przygotowaliśmy dla Was coś specjalnego. Akcję pod nazwą "Z Rodziną do lasu".Akcja ma na celu zaktywizowanie rodzin z dziećmi i zachęcenie do odwiedzenia lasu oraz poszerzenia swojej wiedzy przyrodniczej  podczas  wspólnego spaceru.

Razem uczycie się korzystając z przygotowanych treści na tablicach edukacyjnych na ścieżce Las Kiełbasów i odpowiadacie na przygotowane przez nas pytania. Nauka z Rodziną na łonie natury to naprawdę świetny sposób na spędzenie czasu i połączenie przyjemnego z pożytecznym. Pytania na ścieżce nie są ułożone w kolejności. Czasem trzeba będzie być może wrócić do jakiejś tablicy albo przeczytać coś jeszcze bardziej wnikliwie, ale to wszystko po to, byście zaangażowali się na trochę dłużej J

2. Co trzeba zrobić by wziąć udział w Akcji z Rodziną do Lasu?

  • Wypełnić formularz zgłoszeniowy umieszczony na naszej stronie internetowej www.jelesnia.katowice.lasy.gov.pl odesłać go na adres: jelesnia@katowice.lasy.gov.pl
  • Na zgłoszenie chętnych czekamy do 12.04.2021 r. do godziny 15:00
  • Liczy się kolejność zgłoszeń. Pierwsze 30 zgłoszeń dostanie kartę z zadaniami.
  • Zgłoszenia po terminie nie będą przyjmowane.

3. Przesłanie zgłoszenia jest wyrazem chęci zgłoszenia w zabawie. Po otrzymaniu zgłoszenia Organizator akcji prześle na podane w zgłoszeniu adresy mailowe Kartę pracy z zadaniami dla wszystkich uczestników akcji. Dla wszystkich w dniu 13.04.2021 r.

4. Na wykonanie zadania czyli odwiedziny na ścieżce edukacyjnej Las Kiełbasów oraz odesłanie wypełnionej karty z zadaniami, lub dostarczenie wypełnionej karty do biura nadleśnictwa przy ul. Suskiej 5 uczestnicy mają czas do 26.04.2021 r. do godziny 15.00.

5. Wszyscy uczestnicy akcji po dopełnieniu formalności – czyli dokonania zgłoszenia w terminie oraz odesłania wypełnionej karty pracy zostaną nagrodzeni symbolicznym upominkiem. Szczegóły przekazania i termin odbioru nagród za udział w Akcji zostaną ustalone po jej zakończeniu

 

Życzymy Wam miłej zabawy!